UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • uitsluitend een cliënten dossier voeren op papier en die bewaard worden in een afgesloten kast.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Mijn financiële administratie wordt gevoerd administratiekantoor Brouwers, met gebruikmaking van Exact online. Zij hebben eveneens een privacy plicht en deze opgenomen in hun verklaring. Zij hebben enkel toegang tot de gegevens zoals benoemd als hieronder bij PRIVACY OP DE ZORGNOTA. Zij zijn volledig beschermd.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard en nadien zullen ze zorgvuldig worden vernietigd.

U heeft recht op inzage van het dossier.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Deze gegevens worden ook vastgelegd in het cliëntendossier.

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • naam en polisnummer van uw zorgverzekeraar
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling: ‘behandeling overige natuurgeneeskunde’ of Rebalancing sessie
 • de kosten van het consult

Dit zijn de enige gegevens die ik ook bewaar op de computer. Alle privacy-gevoelige informatie die ik van u ontvang via de mail print ik uit en voeg ik toe aan het papieren dossier. De mail wordt nadien verwijderd.

Datalek:

Bij een eventuele datalek zijn alleen de gegevens zoals genoemd onder Privacy op de zorgnota in gevaar. Ik weet wanneer en waar ik een datalek moet melden en zal ook hieraan voldoen. Dit geldt ook voor de afspraken die ik heb gemaakt met de website bouwer. Zij informeren mij tijdig mocht er een datalek zijn.

Bij minderjarigen:

Bewaren wij in het dossier ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e- mailadres van beide ouders

Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige cliënten tussen 12 en 16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde cliëntenrechten indruist tegen het belang van de cliënt. Wilsbekwame cliënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding. Kinderen tot 12 jaar vallen geheel onder het gezag van beide ouders.

Gegevens ten behoeve van Rebalancing sessies

Voorafgaand aan het eerste consult krijgt u een vragenlijst voor persoonlijke gegevens en vragen over uw hulpvraag en voorgeschiedenis. Deze kunt u invullen voorafgaand aan het eerste consult. Bij vragen hierover kunt u ten alle tijden contact opnemen met Paula Roosjen.